Werkwijze


Doelgroep

Het woon -zorgconcept van Stichting De Parel van Oudewater is bedoeld voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking met een zorgzwaartepakket  (ZZP) van VG 4 tot en met VG 6.  Voor de instroomleeftijd wordt een grens van ca.18 tot 30 jaar aangehouden. De zwaarte van het zorgzwaartepakket bepaalt onder meer in welke mate iemand een zorgbehoefte heeft.  Wat de leeftijdgrenzen betreft, dit is geen harde eis maar voor de ‘klik’ tussen de bewoners onderling in de woongroep is het prettig als de levensfasen en interesses enigszins overeenkomen.


Zorg en integratie

De aangeboden zorg wordt aangepast aan de zorgvraag van de bewoners. De beste inrichting ervan is tevens afhankelijk van de huidige ontwikkelingen in de zorg.  Enkele uitgangspunten: het zorgaanbod bestaat uit begeleiding en ondersteuning bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) zoals persoonlijke verzorging, vrijetijdsbesteding, koken, boodschappen doen of het aangaan van sociale contacten. Daarnaast zal begeleiding zich richten op dagbesteding of werk. Sociale interactie met de omgeving staat hierbij hoog in het vaandel. Immers, integratie in de lokale samenleving is een belangrijk speerpunt van de stichting en zij streeft ernaar om een fijn vast netwerk van betrokken lokale vrijwilligers op te bouwen.

Er zal gewerkt gaan worden met een team van vaste medewerk(st)ers. Een hecht team waardoor het mogelijk is een goede band op te bouwen met de bewoners. Veel wisseling van steeds andere mensen geeft onrust onder de bewoners, dit wil de stichting voorkomen. Stichting de Parel van Oudewater is  tevens in gesprek met een zorgechtpaar, zij zullen een eigen woonruimte in de boerderij betrekken, dit geeft de bewoners nog meer stabiliteit en vertrouwen.


Kosten

Stichting “De Parel van Oudewater” wordt een voorziening waarbij wonen en zorg gescheiden zijn.

Zorg

Voor de te leveren zorg is een CIZ-indicatie WLZ in PGB nodig. Voor het wonen in de woonzorgvoorziening waar 24/7 zorg geboden zal worden, is een indicatie zorg met verblijf noodzakelijk. Hierbij gaan wij uit van de indicaties  ZZP-VG4 tot en met ZZP-VG6.

Wonen

Bewoners hebben hun eigen inkomen (bijv. salaris, Wajong). Hiervan worden alle kosten van wonen betaald, zoals: woning, huishoudelijke kosten, verzekeringen, verzorging, vrijetijdsbesteding et cetera. Een van de belangrijkste taken van de stichting is dat het component ‘woning’ gerealiseerd wordt op een dusdanige manier dat die betaalbaar is voor de toekomstige bewoner.

In ieder geval voldoen de woningen van Stichting De Parel van Oudewater aan de norm om in aanmerking te komen voor huurtoeslag.


Kennismakings-/ inschrijvingsprocedure

Het voornaamste doel van Stichting De Parel van Oudewater met betrekking tot de kennismakingsprocedure is feitelijk in haar missie vastgelegd: ‘het creëren van een veilige omgeving waar bewoners zich thuis voelen, zich kunnen ontwikkelen en zich gewaardeerd voelen door anderen.’  Dynamiek onder de bewoners is het allerbelangrijkste. De aanname- adviescommissie  bekijkt of  iemand voldoet aan de criteria van leeftijd en zorgbehoefte. Een orthopedagoog gaat vervolgens het gesprek aan met de ouders/verzorgers en de toekomstige bewoner om het karakter verder in kaart te brengen. Een arts/specialist /zorgverlener bespreekt het medische deel met u. Er wordt te allen tijde veel aandacht besteed aan het vinden van de juiste match.

Op dit moment zijn alle appartementen bewoond en zijn er geen plaatsingsmogelijkheden met betrekking tot wonen.

Heeft u vragen over de kennismakingsprocedure of wilt u uw kind aanmelden, neem gerust contact op via de contactpagina.

Planning

Het woon/zorgproject is grofweg op te splitsen in het project ‘bouw’ en project ‘zorg’. De bouw omvat natuurlijk de bouw en verbouwing van de zorgboerderij en de buitenruimte. Het gedeelte zorg behelst de exacte inrichting van de te verlenen zorg.

Planning bouw

 • Status quo: bestemmingsplan is definitief, omgevingsvergunning is verleend
 • Maart 2016: start sloopwerkzaamheden.
 • De keuze van de aannemer is definitief is, Bouwbedrijf Dionius-Oudewater zal medio mei 2016 met de bouwwerkzaamheden van start gaan .
 • Geplande oplevering is april 2017.
 • Juni 2017: ophogen buitenterrein.
 • September 2017: aanleggen bestrating.
 • Maart-april 2018: beplanten tuin en moestuin inrichten.
Planning zorg

 • Status quo:  oriëntatie gesprekken met zorg-echtpaar zijn geweest, wij zijn blij te melden dat de keuze definitief gemaakt is.
 • Aanmelden van bewoners is mogelijk.
 • Aanmelden van vrijwilligers is mogelijk.
 • Aanmelden van zorgverleners/ beroepskrachten is mogelijk.
 • Mei 2017: start wonen met 5 bewoners.
 • September 2017: Wij verwelkomen bewoner nr.6
 • Februari 2018: Alle appartementen zijn bewoond !!

Vrienden van de Stichting De Parel van Oudewater

 

De gezamenlijke ruimten, het buitenleven en vele andere voorzieningen die het project tot een bijzonder mooi geheel maken, kunnen niet gefinancierd worden uit oriëntatie of eigen middelen van de bewoners. ‘De Parel’ moet een mooie aanwinst worden voor de omgeving en haar naam eer aan doen. Dat lukt niet zonder ondersteuning uit de omgeving. Stichting de Parel van Oudewater doet graag een beroep op u in de vorm van geld en middelen om de extra’s waarvoor geen budget is te realiseren. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan voer voor de dieren, knutselmateriaal of bijvoorbeeld aangepaste fietsen. Hierin staat ook de pijler wederkerigheid weer centraal want samen met de bewoners zullen we alles in het werk stellen om de sponsoren eer aan te doen.